Welkom op www.vd-staay.nl !

Alle auteursrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door   middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de    voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.                                                                            
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend   verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk  en met expliciete bronvermelding.                                     
                                                            
Deze website is gemaakt door UCS Uw Computer Service.                    
Heeft u ook een voordelige website nodig voor uw curicullum vitae of bedrijf, neem   dan contact op met Emiel Walsh                                     
info@uwcomputerservice.nl 0620193559 www.uwcomputerservice.nl              

© Van Der Staay Timmerwerken
Alle rechten voorbehouden